08
august
2020
Program de activitate

LUNI - VINERI 08:00 - 16:30

sat Albestii Pamanteni, str. Principala, Comuna Albestii de Arges, Judetul Arges, CP 117005 Tel/Fax: 0248/735005 albestiidearges@ag.e-adm.ro

Proiecte de Hotărâri Consiliu Local - din anul 2020

         Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Albestii de Arges pe trimestrul II, anul 2020 (data publicării: 15 iulie 2020)

          Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind modificarea HCL nr.32 / 23.08.1999 privind insusirea Inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Albestii de Arges, judetul Argeș (data publicării: 15 iulie 2020)

          Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș pe perioada august - octombrie 2020 (data publicării: 15 iulie 2020)

        Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară” din sat Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna Albestii de Arges, LOT 2, judeţul Argeș  (data publicării: 15 iulie 2020)

         Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2020  (data publicării: 15 iulie 2020)

       Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind virarea de credite bugetare a bugetului local în trimestrul III 2020  (data publicării: 9 iulie 2020)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, pentru si in numele: Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de Arges, Consiliului Local Albestii de Arges,  U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei Albestii de Arges, Primariei Albestii de Arges, in toate fazele procesuale, in Dosarul nr. 364 / 216 / 2020, inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges in care Serviciul Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea de petent, in contradictoriu cu Administratia bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant legal

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, pentru si in numele: Consiliului Local Albestii de Arges,  U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei Albestii de Arges, Primariei Albestii de Arges, in toate fazele procesuale, in Dosarul nr. 365 / 216 / 2020, inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges in care Primaria Albestii de Arges, legal reprezentata prin Primar, Popa Gabriel are calitatea de intimat

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea  prelungirii contractului de inchiriere nr.2974 /12.07.2003, incheiat intre Comuna Albestii de Arges si SC Semidra Disco SRL, si încheierea Actului adițional nr.7

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind mandatarea Primarului comunei Albestii de Arges de a reprezenta UAT Comuna Albestii de

Arges in Adunarea Generala a Asociatilor  SC LUMINIŞ DE SOARE SRL  si de a semna documentele referitoare la dizolvarea si lichidarea acesteia

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (data publicării: 20 mai 2020)

       Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al comunei Albeștii de Argeș pe trimestrul I, anul 2020 (data publicării: 17 mai 2020)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local (data publicării: 17 mai 2020)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș pe perioada iunie - august 2020 (data publicării: 17 mai 2020)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți (data publicării: 17 mai 2020)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, ce urmează să fie prestate de către beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (data publicării: 17 mai 2020)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Ilie Ovidiu în funcția de șef al "Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, al comunei Albeștii de Argeș", până la organizarea concursului de ocupare a funcției de șef al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, dar nu mai mult de un an de la data aprobării prezentei hotărâri (data publicării: 17 mai 2020)

 

 

       Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2020  (data publicării: 27 februarie 2020)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Albestii de Arges, pe perioada martie - mai 2020  (data publicării: 17 februarie 2020)

       Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind privind însușuirea Raportului nr. 7668/06.12.2019 privind modul de aducere la indeplinire a masuilor dispuse prin Decizia nr.33 din data de 24.09.2018, (raport de folow-up), emis de către, Camera de Conturi Argeș,  incheiat in urma actiunii de verificare in perioada 03.12.2019-06.12.2019 și dispunerea măsurilor necesare  (data publicării: 11 februarie 2020)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, U.A.T. Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul nr. 3860 / 216 / 2018, înregistrat la Tribunalul Argeș în care UAT Comuna Albeștii de Argeș, legal reprezentată prin Primar, Popa Gabriel are calitatea de intimat, în contradictoriu cu Total Strada SRL, în calitate de apelant și Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H. Hidroserv S.A.), în calitate de intimat  (data publicării: 11 februarie 2020)

       Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș și din serviciile publice cu și fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Albeștii de Argeș, pentru anul 2020  (data publicării: 27 ianuarie 2020)

      Proiect anexă HCL  - (Vizualizare aici !) - privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș și din serviciile publice cu și fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Albeștii de Argeș, pentru anul 2020  (data publicării: 27 ianuarie 2020)

Proiecte de Hotărâri Consiliu Local - din anul 2019

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș și pentru serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș pentru anul 2020  (data publicării: 23 ianuarie 2020)

       Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind actualizarea cu rata inflației de 104,04% a nivelului redevențelor / chiriilor, prevăzute în contractele de concesiune / închiriere, având ca obiect concesionarea / închirierea terenurilor proprietate publică a comunei Albeștii de Argeș, pentru anul fiscal 2020  (data publicării: 23 ianuarie 2020)

       Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Rețelei școlare din Comuna Albeștii de Argeș pentru anul școlar 2020-2021 (data publicării: 23 ianuarie 2020)

       Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind completarea HCL nr.21 / 2019 pentru premierea elevilor Școlii Gimnaziale Albeștii de Argeș din comuna Albeștii de Argeș, cu rezultate la olimpiadele școlare, pentru anul școlar 2018-2019 (data publicării: 9 decembrie 2019)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază membrii Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș, Județul Argeș (data publicării: 9 decembrie 2019)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului - legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap (data publicării: 9 decembrie 2019)

       Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019 (data publicării: 30 octombrie 2019)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contractării și/sau garantării finanţării rambursabile interne/externe în valoare de 19.137.613,49 lei pentru proiectul „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in comuna Albestii de Arges, judetul Arges (data publicării: 30 octombrie 2019)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea componentei echipei mobile precum si aprobarea procedurii si modalitatea de interventie a echipei mobile constituite la nivelul comunei Albestii de Arges pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica (data publicării: 23 octombrie 2019)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului  comunei

Albestii de Arges, judetul Arges (data publicării: 23 octombrie 2019)

      Anexa 1 la HCL  - (Vizualizare aici !) - privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului  comunei Albestii de Arges, judetul Arges (data publicării: 23 octombrie 2019)

      Anexa 2 la HCL  - (Vizualizare aici !) - privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului  comunei Albestii de Arges, judetul Arges (data publicării: 23 octombrie 2019)

 

       Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea valorificării  masei lemnoase pe picior aferenta anului 2019 din Muntele Piscu Negru (data publicării: 9 septembrie 2019)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) b> - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 (data publicării: 3 septembrie 2019)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 (data publicării: 19 iulie 2019)

      Proiect HCL  - (Vizualizare aici !) - privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020

Primar
Popa Gabriel
Viceprimar
Scarlat Niculae
Secretar General
Ișfan Elena
 

Ghiseul

Simplu și rapid !

Plătește impozitele și taxele locale, precum și amenzile, cu cardul bancar, fără comision, la adresa www.ghiseul.ro

036037
Azi
Ieri
Luna aceasta
Total
113
109
843
36037